Artykuły dla zielonych. Programowanie.


Praktyczne skrypty JavaScript, PHP, Ruby, Python. Krok po kroku.

1. Zamiast wstępu

Programowanie dla zielonych przedstawia w jaki sposób, nie kopiując obcych rozwiązań, samodzielnie poszerzyć funkcjonalność stron WWW. Nie ma ono charakteru podręcznika, nie stanowi też wstępu do programowania w jakimkolwiek z omawianych języków. Zawiera wyłącznie porady i wskazówki ukazujące jak od podstaw napisać własne, działające skrypty. Wymaga od czytelnika minimalnej znajomości: JavaScript/jQuery, PHP, Ruby, Pyhtona, CSS, HTML, XML, SQL.

Cześć I poświęcona jest JavaScript, ze szczególnym uwzględniem jQuery.

2. Terminologia

We wszystkich artykułach stosowana jest ogólnie przyjęta terminologia, wymaga ona jednak krótkiego wyjaśnienia. Przykładowo, w kodzie:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.szary { background-color:#e5e5e5; }
div.szary p { width:100px; }
</style>
</head>
<body>
    <div class="szary">
        <p rel="akapit">Biblioteka jQuery</p>
    </div>
</body>
</html>			

w zależności od kontkestu, miejsca występowania, pełnionej funkcji, powiązań - div może być selektorem, znacznikiem (tagiem), elementem, węzłem (ang. node), węzłem nadrzędnym (elementem nadrzędnym, rodzicem), warstwą, natomiast p selektorem, znacznikiem, elementem, węzłem, węzłem potomnym (elementem potomnym, dzieckiem, potomkiem), akapitem:

div.szary { background-color:#e5e5e5; } - selektor CSS o nazwie klasy szary posiadający właściwość background-color o wartości e5e5e5 definiujący styl warstwy HTML o tej samej nazwie klasy,
<div class="szary"></div> - element HTML będący warstwą - zawierający znacznik (tag) otwierający warstwę o nazwie klasy szary i znacznik (tag) zamykający warstwę,
<div class="szary"></div> - element DOM będący węzłem posiadającym atrybut (węzeł atrybutu) o nazwie class i wartości szary,
<div class="szary"><p rel="akapit">Biblioteka jQuery</p></div> - element DOM będący węzłem nadrzędnym (elementem nadrzędnym, rodzicem) węzła p.

div.szary p { width:100px; } - selektor potomny CSS posiadający właściwość width o wartości 100px definiujący styl akapitu warstwy HTML o nazwie klasy szary,
<p></p> - element HTML będący akapitem - zawierający znacznik (tag) otwierający i zamykający akapit,
<p rel="akapit">Biblioteka jQuery</p> - element DOM będący węzłem posiadającym atrybut (węzel atrybutu) o nazwie rel i wartości akapit oraz węzeł tekstowy (element tekstowy) Biblioteka jQuery,
<div class="szary"><p rel="akapit">Biblioteka jQuery</p></div> - element DOM będący węzłem potomnym (elementem potomnym, dzieckiem, potomkiem) węzła div.

Ma to swoje uzasadnienie w oddzieleniu warstwy prezentacji, treści i interakcji/zarządzania. Dzięki CSS stylujemy zawartość, dzięki HTML wprowadzamy ją i wyświetlamy, dzięki DOM uzyskujemy dostęp do niej, wyświetlających ją elementów i ich właściwości.

3. Prawa autorskie i odpowiedzialność

Autorem skryptów i właścicielem praw autorskich jest firma SECOM.
Skrypty pisane są na zasadach wolnego oprogramowania.
Przeznaczone są do użytku komercyjnego i niekomercyjnego pod warunkiem przestrzegania warunków licencji MIT.
Zabronione jest kopiowanie i modyfikacja skryptów, bez zachowania warunków powyższej licencji.

SECOM nie odpowiada za niepożądane efekty działania skryptów. Cała odpowiedzialność spoczywa na ich użytkowniku.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: irek@secom.pl